Print this page

Anunț promovare

Written by 
Rate this item
(0 votes)

Muzeul Vasile Pârvan cu sediul în localitatea Bârlad, str. Vasile Pârvan, nr. 1judeţul Vaslui, conform HG nr 286/2011 modificată şi completată prin HG nr.  1027/2014, organizează concurs pentru promovarea pe următoarele posturi vacante contractuale de conducere: 

➢ Şef serviciu, cu studii superioaregrad I, Secţia Istorie- Arheologie - 1 post;
➢ Şef serviciu, cu studii superioaregrad I, Serviciul Astronomie - 1 post;

Concursul se va desfăşura la sediul Muzeului Vasile Pârvan, din Bârlad, str. Vasile Pârvan, nr. 1, astfel:

15 octombrie 2018, ora 09.00- proba scrisă;
17 octombrie 2018, ora 09.00- interviu.

Dosarele de înscriere la examen se depun la sediul muzeului din Bârlad, str. Vasile Pârvan, nr. 1, până la data de 8 octombrie 2018, ora 12.00. Dosarul de înscriere trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. 1027/2014, respectiv : 

cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
copia actului de  identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor în copie şi/sau extras din REVISAL;
cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului; 
adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, corespunzatoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
curriculum vitae;
copiile documentelor care să ateste îndeplinirea condițiilor specifice ;
acord de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Documentele solicitate mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea  verificării conformităţii copiilor cu acestea.

          Pentru participarea la concursul pentru ocuparea postului de Şef serviciu, cu studii superioare, grad I, Secţia Istorie- Arheologie candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

să fie absolvenţi de studii superioare in domeniul istoriei, finalizate cu diplomă de licenţă;
vechime în specialitatea studiilor/ muncii: peste 8 ani.

Pentru participarea la concursul pentru ocuparea postului de Şef serviciu, cu studii superioare, grad I, Serviciul Astronomie, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

să fie absolvenţi de studii superioare, finalizate cu diplomă de licenţă;
vechime în specialitatea muncii: peste 8 ani vechime in domeniul astronomiei.

Persoana/ candidatul care doreşte să participe la concurs trebuie să îndeplinească şi următoarele condiţii generale:

are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
are capacitate deplină de exerciţiu;
are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs ;
nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS 

 

1. Radu Florescu, Bazele muzeologiei, 1994:

-  Forme şi structuri ale instituţiei muzeale- pg. 18-44;

2. Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu
modificările si completările ulterioare;

3. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobilrepublicată, cu modificările si completările ulterioare;

4.     ORDIN nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

5.  Ordin nr. 2035 din 18 aprilie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice; 

7. HOTĂRÂRE nr. 1546 din 18 decembrie 2003pentru aprobarea Normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate; 

8. H.G. nr. 886/2008 privind aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile.

9. ORDIN nr. 2057 din 5 februarie 2007 pentru aprobarea Criteriilor şi normelor de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice;

10. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

11. H.G. nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

12. Ordinul MCC nr. 2185/2007 pentru aprobarea Normelor de clasificare a muzeelor şi colecţiilor publice;

13. Legea nr. 319/2006, legea securităţii şi sănătăţii în muncă;

14. Legea nr. 53/2003, Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile
ulterioare:

-   Titlul II - Contractul  individual de  muncă;

Titlul XI- Răspunderea juridică.

15. Regulament de ordine internă;

16. Codul de Conduită Etică;

17. Procedura de elaborare a procedurilor.

 

Etapele de desfăşurare a concursurilor sunt:

• 08.10.2018, ora 12.00 – încheierea etapei de depunere dosarelor;
• 08.10.2018, ora 15.00 – afişare rezultate cu dosarele (candidaţii) admise (admişi) în concurs;
• 08.10.2018, ora 15.00 – 09.10.2018, ora 15.00- termen depunere contestaţii privind dosarele (candidaţii) admise (admişi) în concurs;
• 09.10.2018, ora 16.00 – afişare rezultate finale după soluţionarea contestaţiilor privind dosarele (candidaţii) admise (admişi) în concurs;
• 15.10.2018, ora 09.00 – proba scrisă;
• 15.10.2018, ora 13.00 – afişare rezultate proba scrisă;
• 15.10.2018, ora 13.00-  16.10.2018, ora 13.00- termen depunere contestaţii privind notarea probei scrise;
• 16.10.2018, ora 16.00- afişare rezultate finale laproba scrisă după soluţionarea contestaţiilorprivind notarea probei scrise
• 17.10.2018, ora 09.00 – interviul;
• 17.10.2018, ora 13.00- afişare rezultate interviu ;
• 17.10.2018, ora 13.00- 18.10.2018, ora 13.00- termen depunere contestaţii privind notarea interviului;
• 18.10.2018, ora 15.00- afişare rezultate finale la proba interviu după soluţionarea contestaţiilorprivind notarea interviului;  
• 18.10.2018, ora 15.00 – afişare rezultate finale;
• 18.10.2018, ora 15.0019.10.2018, ora 15.00 – încheierea perioadei de depunere contestaţiiprivind rezultatul final;
• 19.10.2018, ora 16.00 – afişare rezultate finale după soluţionarea contestaţiilor privind rezultatul final;

Notarea se face cu un număr de puncte de la 0 la 100. Pentru promovarea examenului, candidatul trebuie să obţină minim 70 de puncte pentru fiecare etapă. Participarea la etapa ulterioară este condiţionată de obţinerea unui punctaj minim de 70 de puncte la proba anterioară.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Muzeului Vasile Pârvan, din Bârlad, str. Vasile Pârvan, nr. 1, telefon 0235/421691.

 

Director,

Mircea Mamalaucă

Read 669 times